Drukuj

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego

"LEPSZY START
W EDUKACYJNĄ PRZYSZŁOŚĆ"
realizowanego przez Gminę Stara Biała.
kapital

Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cel głowny projektu:
Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów klas I–III Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Biała, poprzez wsparcie indywidualnego rozwoju dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych i psychofizycznych uczniów w okresie realizacji projektu (od października 2013 do czerwca 2014).
Cele szczegółowe:
Zapewnienie uczniom z klas I-III oferty edukacyjnej, wychowawczej oraz profilaktycznej, zgodnej z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami rozwojowymi, poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego.
Stworzenie warunków umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne.

Szkolny koordynator projektu: Małgorzata Brauze