Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy

Konserwator w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Starej Białej

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej ogłasza nabór kandydatów na stanowisko konserwatora

 1.  Nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej, Stara Biała 53, 09-411 Biała.
 2. Nazwa stanowiska: konserwator
 3. Wymiar czasu pracy: pełen etat
 4. Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej
 5. Rodzaj umowy o pracę: umowa o pracę
 6. Wymagane wykształcenie: minimum

 7. Wymagania niezbędne osoby ubiegającej się o zatrudnienie:
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie była karana za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub przestępstwo karnoskarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku konserwatora,
 • wysoka kultura osobista i łatwość w codziennym komunikowaniu się z innymi.

     
     VIII. Mile widziane spełnianie dodatkowych wymagań:

 • uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 • doświadczenie w realizacji prac remontowych, m.in. obróbka dekarska, układanie glazury, terakoty, malowanie, umiejętności stolarskie,
 • doświadczenie w pielęgnacji terenów zielonych: podcinanie krzewów, koszenie trawy, pielęgnacja kwiatów,
 • predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole, rzetelność, umiejętność efektywnego organizowania czasu pracy na stanowisku, punktualność, dokładność, dyspozycyjność i kreatywność,
 • prawo jazdy kategorii B.

     
      IX.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie przeglądów oraz bieżącej konserwacji instalacji i urządzeń będących na wyposażeniu szkoły,
 • usuwanie wszelkich usterek technicznych oraz ogólny nadzór nad sprawnością techniczną obiektu szkoły,
 • dozór nad instalacją grzewczą szkoły – obsługa kotła gazowego oraz centrali wentylacyjnej (obowiązkowo uprawnienia do obsługi – do uzupełnienia) czuwanie nad jej sprawnością i porządkowanie pomieszczeń kotłowni,
 • wykonywanie prac remontowych w pomieszczeniach szkolnych i na terenie szkoły,
 • utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach magazynowych i gospodarczych szkoły oraz wokół budynku szkolnego.

         X. Wymagane dokumenty, podpisane odręcznie:

 • list motywacyjny oraz CV – podpisane odręcznie;
 • w CV prosimy zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
 • Dyrektor Szkoły informuje, że skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami.

       
       XI.  Sposób, miejsce i termin składania dokumentów:

 • Wymienione dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w budynku szkoły, w zaklejonej i opisanej kopercie „Nabór na stanowisko konserwatora”
 • Termin składania ofert upływa 22 lipca 2022 r. do godz. 15.00.
 • Oferty złożone po wskazanym terminie, niekompletne lub przesłane za pomocą poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.