element642

JP2

Na poszczególnych etapach edukacyjnych
 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej oferuje:

- wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną oraz kompetentny personel szkoły,

- wsparcie oraz szczególną opiekę dzieciom rozpoczynającym edukację przedszkolną i szkolną,

- zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w małolicznych grupach,

- nieodpłatną naukę języka angielskiego i niemieckiego w kl. O-VIII,

- zajęcia rekreacyjno-sportowe w ramach wychowania fizycznego w klasach IV-VIII,

- lekcje z wyposażeniem w indywidualne laptopy , tablice interaktywne, wizualizer oraz inny sprzęt multimedialny wraz z oprogramowaniem w ramach programu „Cyfrowa szkoła” oraz ,,Laboratoria Przyszłości"

Stwarzamy dzieciom możliwość prezentowania swoich zdolności i umiejętności
w przegl
ądach i konkursach przedmiotowych, artystycznych o zasięgu szkolnym, gminnym, powiatowym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym.

Dbamy o wszechstronny rozwój dzieci podczas zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych,
 w ko
łach przedmiotowych i kołach zainteresowań:

polonistycznym,

matematycznym,

językowym,

plastycznym,

tanecznym,

przyrodniczym,

informatycznym,

wokalnym,

rekreacyjno-sportowym dla uczniów itp.

Dostrzegamy i rozwijamy możliwości każdego dziecka poprzez indywidualizację pracy z uczniem. Pokonujemy trudności, zapewniając pomoc specjalistów:

logopedy,

pedagoga,

pedagoga terapeuty,

oligofrenopedagoga,

psychologa,

prowadzących zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne
oraz rewalidacj
ę
i gimnastyk
ę korekcyjną.

Zapewniamy bezpieczne i higieniczne warunki pracy i zabawy w:

przestronnych i estetycznych salach,

pracowni komputerowej,

sali audiowizualnej,

bibliotece szkolnej z Internetowym Centrum Multimedialnym,

pełnowymiarowej hali sportowej i siłowni (w trakcie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych),

sali zabaw,

świetlicy szkolnej czynnej od godz.7.00 do 16.00

(w miarę potrzeb do 16.30),

stołówce szkolnej,

na terenie zielonym oraz placu zabaw.

Rozwijamy samorządność uczniowską poprzez inspirowanie do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju własnego i szkoły.
Wspólnie wdrażamy ciekawe projekty oraz innowacje pedagogiczne.

Integrujemy środowiska szkolne i lokalne, organizując uroczystości, imprezy kulturalno-oświatowe związane z życiem szkoły oraz innymi ważnymi wydarzeniami.

Teren szkoły jest dogodnym miejscem służącym nie tylko wszechstronnemu rozwojowi uczniów
ale tak
że integracji najbliższego środowiska.

Zapraszamy do przyjaznej i bezpiecznej szkoły!