projekt naglowek

Informujemy, że Gmina Stara Biała otrzymała dofinansowanie unijne na doposażenie 4 szkół podstawowych z terenu Gminy - SP w Maszewie Dużym, SP w Starych Proboszczewicach, SP w Starej Białej oraz SP w Wyszynie. Projekt pn. „Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Stara Biała” będzie realizowany w okresie od 01.09.2018 do 30.06.2019 r.

We wszystkich szkołach zaplanowano organizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, niezbędne na rynku pracy, zajęcia rozwijające umiejętności językowe,  warsztaty z native speakerem, warsztaty przyrodnicze, oraz matematyczne kółka zainteresowań.

W ramach dodatkowego wsparcia przewidziano również indywidualne zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zajęcia dodatkowe, przygotowujące uczniów do egzaminu ośmioklasisty.  Wszystkie szkoły zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dodatkowych, min. doposażone zostaną pracownie przyrodnicze, językowe, matematyczne oraz komputerowe.

Wartość projektu: 500 562,50 zł

Dofinansowanie:  469 762,50 zł

Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020  Oś priorytetowa X "Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” oraz ze środków Budżetu Państwa.

 

Informacja o rozpoczętej rekrutacji uczniów do udziału w projekcie pn. „Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Stara Biała”

 Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Projektu w okresie od 10.09.2018 do 30.09.2018 r. będzie przeprowadzana rekrutacja do bezpłatnego udziału w  niniejszym projekcie.

Proces rekrutacji uczniów obejmuje:

-  złożenie „Formularza zgłoszeniowego dziecka na zajęcia pozalekcyjne” stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji projektu - formularz można składać u Pani Dyrektor Szkoły  Bożeny Zaręby  oraz w sekretariacie szkoły u Pani Edyty Matlęgi.

-  ustalenie przez zespół do spraw rekrutacji listy uczniów zakwalifikowanych i listy rezerwowych.

-   lista uczniów zakwalifikowanych na poszczególne zajęcia dostępna będzie u szkolnego koordynatora projektu Pani Edyty Matlęgi w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej

 

Poniższe dokumenty do pobrania są w formie elektronicznej na stronie szkoły, jak również w formie papierowej w sekretariacie szkoły i tablicy informacyjnej dla rodziców na parterze szkoły.

1. Regulamin projektu

2. Oświadczenie uczestnika projektu

3. Formularz zgłoszenia dziecka na zajęcia pozalekcyjne odbywające się w ramach projektu i Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego

4. Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku

 

Koordynator projektu Edyta Matlęga